Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych oraz złożenie zamówień na zakup pakietów danych

Data: 
03 mar 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku negocjacji prowadzonych ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej Midas S.A., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku, w dniu 3 marca 2015 roku zostały zawarte dwa porozumienia określające nowe warunki współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych:

(a)   Porozumienie PLK – porozumienie zawarte między spółką Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel"), podmiotem w 100% zależnym wobec Spółki, a spółką Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych pomiędzy Mobyland a Polkomtel z dnia 9 marca 2012, oraz

(b)   Porozumienie CP – porozumienie zawarte między Spółką a Polkomtel w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych, zawartej dnia 27 marca 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku („Umowa Ramowa”) .

W ramach Porozumienia PLK i Porozumienia CP strony ustaliły nowe warunki współpracy między Polkomtel a Mobyland oraz między Spółką a Polkomtel, w szczególności:

(a)   nową, niższą stawkę jednostkową za 1 GB w ramach usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych w wysokości 2,40 PLN netto (dwa złote czterdzieści groszy);

(b)   nowa stawka zostanie zastosowana zarówno do nowo zamawianych pakietów danych, jak również niewykorzystanych pakietów danych, a częściowo opłaconych w ramach poprzednich zamówień;

(c)   nowe warunki współpracy wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku a złożone zamówienia na transmisję danych będą obowiązywały przez okres czterech lat;

(d)   w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania,  Mobyland  rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia PLK, w dniu 3 marca 2015 roku Polkomtel złożył do Mobyland zamówienie na pakiet danych o wielkości 1.571,68 mln GB („Zamówienie PLK”). Strony ustaliły, że oprócz nowego pakietu danych Zamówienie PLK obejmie również niewykorzystany przez Polkomtel na dzień 31 grudnia 2014 roku a już częściowo opłacony pakiet danych, który zostanie rozliczony po nowej stawce jednostkowej w wysokości 2,40 PLN netto za 1 GB.

Łączna wartość Zamówienia PLK wynosi 3.772,04 mln PLN netto, przy czym nadwyżka płatności za poprzednie zamówienie złożone przez Polkomtel do Mobyland, względem faktycznego zużycia, w wysokości 144,56 mln zł zostanie zaliczona na poczet płatności za Zamówienie PLK. Płatności za Zamówienie PLK będą realizowane na rzecz Mobyland zgodnie z poniższym harmonogramem:

(i)     119,25 mln PLN netto – za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(ii)    132,00 mln PLN netto – za drugi kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(iii)   245,00 mln PLN netto – za trzeci kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(iv)  354,00 mln PLN netto – za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(v)   989,31 mln PLN netto – za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach,

(vi)  880,00 mln PLN netto – za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach, oraz

(vii) 907,92 mln PLN netto – za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Porozumienia CP Spółka złożyła w dniu 3 marca 2015 roku do Polkomtel kolejne zamówienie na pakiet danych w ramach Umowy Ramowej o wielkości 600,91 mln GB („Zamówienie CP”). Strony ustaliły, że oprócz nowego pakietu danych Zamówienie CP obejmie również niewykorzystany przez Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2014 roku a już częściowo opłacony pakiet danych z zamówienia złożonego dnia 27 marca 2014 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku. Niewykorzystany pakiet danych zostanie rozliczony po nowej stawce jednostkowej w wysokości 2,40 PLN netto za 1 GB.

Łączna wartość Zamówienia CP wynosi 1.442,19 mln PLN netto przy czym nadwyżka płatności za poprzednie zamówienie złożone przez Cyfrowy Polsat do Polkomtelu, względem faktycznego zużycia, w wysokości 19,63 mln zł zostanie zaliczona na poczet płatności za Zamówienie CP. Płatność z jego tytułu będzie realizowana na rzecz Polkomtel zgodnie z poniższym harmonogramem:

(i)     48,82 mln PLN netto – za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(ii)    53,94 mln PLN netto – za drugi kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(iii)   98,17 mln PLN netto – za trzeci kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(iv)  140,14 mln PLN netto – za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach,

(v)   385,48 mln PLN netto – za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach,

(vi)  342,78 mln PLN netto – za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach, oraz

(vii) 353,23 mln PLN netto –  za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach.

Postanowienia Porozumienia PLK i Porozumienia CP, jak również warunki Zamówienia PLK i Zamówienia CP, złożonych na ich podstawie nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach. Jednocześnie, zamówienia te zostały uznane za znaczące w związku z tym, że zarówno wartość Zamówienia PLK jak i Zamówienia CP przekraczają 10% przychodów Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Porozumienia i zamówienia zawarte między Spółką, Polkomtelem i Mobylandem stanowią istotny element realizacji strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, zakładającej świadczenie klientom usługi zintegrowanej, obejmującej w szczególności usługi dostępu do Internetu LTE. W wyniku sukcesu sprzedażowego programu usług zintegrowanych smartDOM oraz usługi nielimitowanego dostępu do Internetu LTE, dynamicznie rośnie liczba użytkowników usług internetowych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, co przekłada się na rosnące koszty transmisji danych. Pakiety danych zakupione w ramach opisanych powyżej zamówień zaspakajają średnioterminowe potrzeby biznesowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, a niższa stawka jednostkowa za 1 GB danych umożliwia zaoferowanie klientom wysokiej jakości usług internetowych na konkurencyjnych warunkach, co może przełożyć się na utrzymanie wysokiej dynamiki pozyskiwania klientów lub wyższą rentowność świadczonych usług w przyszłości.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2015
Ostatnia aktualizacja 09.03.2015