Zawarcie istotnych umów i udzielenie poręczeń na potrzeby realizacji elektrowni wiatrowych „Drzeżewo I-IV”

Data: 
02 paź 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizacją projektu elektrowni wiatrowych „Drzeżewo I-IV”, zlokalizowanych w województwie pomorskim w powiecie słupskim, o łącznej zainstalowanej mocy 138,6 MW i szacowanej produkcji 403 GWh/rok, w dniu 2 października 2023 r. Eviva Drzeżewo sp. z o.o. („Eviva”), będąca spółką pośrednio zależną Spółki, zawarła z Vestas Poland sp. z o.o. („Vestas”) umowę na dostawę turbin (Turbine Supply Agreement), polegającą na dostawie, instalacji oraz uruchomieniu 63 turbin wiatrowych oraz umowę serwisową (Operations and Maintenance Agreement) obejmującą prace serwisowe i gwarancję dyspozycyjności wyżej wymienionych turbin przez Vestas przez okres 15 lat od dnia uruchomienia. Zarząd Spółki uznał powyższe umowy za istotne z uwagi na ich znaczącą łączną wartość oraz ich kluczowe znaczenie dla możliwości realizacji założeń strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej.

Jednocześnie, Spółka ustanowiła zabezpieczenie na rzecz Vestas w formie poręczenia wykonania zobowiązań Eviva, wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin opisanej powyżej („Poręczenie”). Kwota Poręczenia nie przekroczy 180.000.000 EUR. Poręczenie zostanie udzielone w miejsce poręczeń lub gwarancji na rzecz Vestas, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2022 z dnia 6 września 2022 r.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2023
Ostatnia aktualizacja 02.10.2023