Zawarcie istotnej umowy finansowej przez Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o.

Data: 
16 paź 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2023 r. spółka pośrednio zależna od Spółki, Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o., zawarła z bankiem EFG Bank Ltd. („Bank”) umowę kredytową („Umowa”) przewidującą udzielenie finansowania w postaci kredytu terminowego do kwoty 360.000.000 PLN na warunkach szczegółowo wskazanych w Umowie o oprocentowaniu zmiennym. Pozyskane środki będą służyły finansowemu zabezpieczeniu realizacji projektu elektrowni wiatrowej „Przyrów” o docelowej szacowanej zainstalowanej mocy 50,4 MW. Zgodnie z zapisami Umowy ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 16 października 2028 r. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
40/2023
Ostatnia aktualizacja 16.10.2023