Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. i nabycie akcji Netia S.A.

Data: 
22 maj 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, iż w dniu 14 maja 2018 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na akcje spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat w dniu 5 grudnia 2017 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) („Wezwanie”). W dniu 17 maja 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na Wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 110.702.444 akcji zwykłych na okaziciela Netia, oznaczonych kodem ISIN: PLNETIA00014 („Akcje”), które zostały rozliczone w dniu dzisiejszym („Rozliczenie Wezwania”).

W związku z tym informujemy, iż w wyniku Rozliczenia Wezwania:

(i)     Cyfrowy Polsat nabył 34.662.045 Akcji reprezentujących łącznie 10,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 34.662.045 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii)    Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, („Karswell”) nabył 76.040.399 akcji Spółki reprezentujących łącznie 22,67% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 76.040.399 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 22,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iii)   Cyfrowy Polsat i Karswell, pomiędzy którymi istnieje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie („Strony Porozumienia”), nabyli łącznie 110.702.444 akcji Spółki reprezentujących łącznie 33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 110.702.444 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed Rozliczeniem Wezwania Cyfrowy Polsat posiadał bezpośrednio 110.702.441 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 110.702.441 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przez Rozliczeniem Wezwania Karswell nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Po Rozliczeniu Wezwania i na dzień niniejszego raportu bieżącego:

(i)     Cyfrowy Polsat posiada 145.364.486 akcji Spółki reprezentujących łącznie 43,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 145.364.486 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 43,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii)    Karswell posiada 76.040.333 akcji Spółki reprezentujących łącznie 22,67% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 76.040.333 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 22,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółki;

(iii)   Strony Porozumienia posiadają łącznie 221.404.885 akcji Spółki reprezentujących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 221.404.885 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2018
Ostatnia aktualizacja 22.05.2018