Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. i nabycie akcji Cyfrowy Polsat S.A., powiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR i art. 69 Ustawy o Ofercie

Data: 
24 lis 2021

Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. i nabycie akcji Cyfrowy Polsat S.A., powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR oraz informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 listopada 2021 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na akcje Spółki, w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Spółkę, Reddev Investments Limited („Reddev”) oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020, poz. 2114) („Wezwanie”).

W dniu 19 listopada w ramach realizacji odpowiedzi na Wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela Spółki na łączną liczbę 11.768.260 akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLCFRPT00013 („Akcje”), które zostały rozliczone w dniu dzisiejszym („Rozliczenie Wezwania”).

W związku z powyższym Spółka informuje, iż w wyniku Rozliczenia Wezwania Spółka nabyła bezpośrednio 11.768.260 Akcji reprezentujących łącznie 1,84% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 11.768.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach Wezwania Reddev ani Pan Zygmunt Solorz nie nabyli bezpośrednio żadnych Akcji.

Bezpośrednio przed Rozliczeniem Wezwania Spółka nie posiadała żadnych akcji Spółki.

Po Rozliczeniu Wezwania Spółka posiada 11.768.260 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 1,84% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 11.768.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka informuje, że pisemne porozumienie pomiędzy Spółką, Reddev oraz Panem Zygmuntem Solorzem w przedmiocie nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki w ramach Wezwania, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 r. rozwiązało się z dniem Rozliczenia Wezwania.

Spółka informuje ponadto, że w dniu 24 listopada 2021 r. Spółka dokonała (i) powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, oraz (ii) zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie o zmianie przysługującego Spółce udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka przekazuje treść dokonanego powiadomienia oraz zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki: 

  1. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR (.pdf)
  2. Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
RB nr 29/2021 969.58 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2021
Ostatnia aktualizacja 24.11.2021