Zakończenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. i powzięcie informacji o liczbie akcji spółki Netia S.A. objętych złożonymi zapisami

Data: 
26 lut 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w którym Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o ogłoszeniu na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia S.A. („Netia”) („Wezwanie”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku powziął informację przekazaną przez podmiot pośredniczący w realizacji Wezwania, iż liczba akcji spółki Netia będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy Netia w odpowiedzi na Wezwanie wyniosła 84.868.

Zgodnie z harmonogramem Wezwania, zawarcie transakcji nabycia ww. akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przewidywane jest na dzień 3 marca 2021 r., a ich rozliczenie na dzień 8 marca 2021 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2021
Ostatnia aktualizacja 26.02.2021