Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

Data: 
21 lut 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) 1.000.000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000,00 PLN, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCFRPT00054 („Obligacje Serii C”), Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 122/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd GPW postanowił określić dzień 24 lutego 2020 r. jako dzień pierwszego notowania Obligacji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst. Obligacje Serii C będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CPS0227. Ponadto, zgodnie z komunikatem GPW z dnia 21 lutego 2020 r. data ostatniego notowania Obligacji Serii C planowana jest na dzień 2 lutego 2027 r.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2020
Ostatnia aktualizacja 25.02.2020