Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

Data: 
17 sty 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) 2.670.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 2.670.000.000 PLN, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCFRPT00070 („Obligacje Serii D”), Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 34/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji Serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd GPW postanowił określić dzień 20 stycznia 2023 r. jako dzień pierwszego notowania Obligacji Serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst. Obligacje Serii D będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CPS0130.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2023
Ostatnia aktualizacja 17.01.2023