Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

Data: 
29 maj 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) 1.000.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN, Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 456/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania 1.000.000 obligacji serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCFRPT00047” („Obligacje Serii B”), w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą, Zarząd GPW postanowił określić dzień 31 maja 2019 r. jako dzień pierwszego notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst. Obligacje Serii B będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CPS0426”.

Ponadto, zgodnie z komunikatem GPW z dnia 29 maja 2019 r., data ostatniego notowania Obligacji Serii B planowana jest na dzień 14 kwietnia 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2019
Ostatnia aktualizacja 29.05.2019