Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia

Data: 
21 mar 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 17 marca 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) w sprawie złożenia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia, Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu przez Telewizję Polsat w dniu 21 marca 2020 r. od sprzedających, tj. Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH („Sprzedający”) informacji o udzieleniu wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu zawarcia transakcji w ramach ww. procesu oraz o rozpoczęciu negocjacji.

Zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiotem powyższych negocjacji będzie zawarcie transakcji nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”) oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”) („Transakcja”). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (łącznie „Grupa Interia”).

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest nadal na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Telewizją Polsat a Sprzedającymi w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2020
Ostatnia aktualizacja 21.03.2020