Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2017

Data: 
25 maj 2017

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 25 maja 2017 roku, uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.

Spółka w roku poprzednim również korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2017
Ostatnia aktualizacja 25.05.2017