Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2015

Data: 
22 lip 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 22 lipca 2015 roku, przy wykorzystaniu środków jednoczesnego porozumiewania się na odległość, uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.

Spółka w roku poprzednim również korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2015
Ostatnia aktualizacja 22.07.2015