Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2014

Data: 
07 maj 2014

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 maja 2014 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 6 maja 2014 roku, przy wykorzystaniu środków jednoczesnego porozumiewania się na odległość, uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.
Spółka w roku poprzednim również korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2014
Ostatnia aktualizacja 15.10.2014