Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2019

Data: 
23 sty 2018

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 130, do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata 2018 – 2019.

W latach 2012 – 2017 Spółka w roku korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2018
Ostatnia aktualizacja 23.01.2018