Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku

Data: 
21 wrz 2015

W celu zapewnienia jednolitej i rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o podjętych decyzjach istotnie wpływających na wyniki grupy kapitałowej Spółki („Grupa Polsat”) za trzeci kwartał 2015 r.

W związku z zawarciem umowy kredytowej w dniu 21 września 2015 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o wykorzystaniu pozyskanych środków na spłatę zadłużenia wynikającego z:

(i)     Umowy Kredytów CP z dnia 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.;

(ii)    umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r., zawartej między Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ) oraz Eileme 4 AB (publ) a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych („Umowa Kredytów PLK”); oraz

(iii)   umowy dotyczącej warunków emisji (ang. Indenture) przez Eileme 2 AB (publ) niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r. („Obligacje PLK”) z dnia 26 stycznia 2012 r., zawartej między Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Spartan Capital Holdings sp. z o.o. (którego następcą prawnym jest Polkomtel sp. z o.o.), Ortholuck Limited, a Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets Deutschland AG.

W wyniku decyzji Zarządu Spółki opisanej powyżej, zgodnie z MSSF, ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. Wyżej opisana zmiana będzie skutkowała:

(i)     spisaniem w znacznej części nadwyżki wyceny do wartości godziwej na moment nabycia Metelem Holding Company Ltd. Obligacji PLK ponad ich wartość nominalną w wysokości ok. 780 mln zł;

(ii)    spisaniem kosztów pozyskania zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów CP i Umowy Kredytów PLK w wysokości ok. 66 mln zł oraz

(iii)   ujęciem rezerwy na premię za wcześniejszy wykup Obligacji PLK w wysokości ok. 242 mln zł.

Opisane powyżej operacje będą miały pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł.

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej.

Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że opisane powyżej zdarzenie będzie miało charakter jednorazowy i niegotówkowy oraz nie będzie miało wpływu na działalność operacyjną Grupy Polsat.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
44/2015
Ostatnia aktualizacja 21.09.2015