Wstępna informacja na temat ilości akcji spółki Netia S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Netia S.A.

Data: 
01 lip 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 8/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., dotyczącego decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) oraz raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., dotyczącego zwiększenia puli środków przeznaczonych na kontynuację nabywania akcji Netia, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”),  działający jako podmiot pośredniczący w realizacji transakcji nabycia akcji Netii, z której wynika, iż ilość akcji Netii będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Netii w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netii („Zaproszenie”) wyniosła 78.903.980 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji. Ostateczna liczba akcji Netii, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i – w razie zaistnienia istotnych różnic - zostanie podana po zakończeniu procesu weryfikacji do publicznej informacji w formie raportu bieżącego Spółki.

Przewidywaną datą przeniesienia własności akcji Netii, będących przedmiotem złożonych w ramach Zaproszenia ofert sprzedaży, poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia ww. akcji za pośrednictwem KDPW jest 6 lipca 2021 roku.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
RB nr 17/2021 224.48 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2021
Ostatnia aktualizacja 01.07.2021