Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J

Data: 
13 kwi 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) postanowił wprowadzić z dniem 20 kwietnia 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLCFRPT00021, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCFRPT00013.

Zgodnie z informacjami zamieszczonym w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2014 roku, intencją Spółki było wprowadzenie akcji serii J do obrotu na GPW po dniu zrównania praw z akcji serii J z akcjami Spółki wprowadzonymi do obrotu na GPW. Zrównanie praw nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2015 roku w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2015
Ostatnia aktualizacja 13.04.2015