Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. i opinia Rady Nadzorczej dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2022

Data: 
31 maj 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane przez Spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowane na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Zatrzymane w Spółce środki posłużą w szczególności do terminowej realizacji obecnie trwających projektów polegających, m.in., na budowie farm wiatrowych w Miłosławiu, Kazimierzu Biskupim, Człuchowie oraz Przyrowie o łącznej zainstalowanej mocy 150 MW. W efekcie realizacji ww. projektów na koniec roku 2024 szacowane możliwości produkcyjne energii z wiatru wyniosą ponad 430 GWh rocznie, co z jednej strony zapewni pełne zaspokojenie wewnętrznych potrzeb na energię elektryczną Spółki i jej grupy kapitałowej i tym samym zniweluje ekspozycję Spółki na fluktuacje cen energii, a z drugiej strony umożliwi rozpoczęcie sprzedaży czystej energii do stron trzecich.

Równolegle, podejmując decyzję o niewypłacaniu dywidendy Zarząd wziął pod uwagę utrzymujący się na podwyższonym poziomie, m.in. w efekcie finansowania strategicznych inwestycji, wskaźnik zadłużenia netto Spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na rosnące koszty obsługi zadłużenia Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym rekomendacją Zarządu jest przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1.248.575.921,33 PLN (jeden miliard dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek Zarządu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2023
Ostatnia aktualizacja 31.05.2023