Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. i opinia Rady Nadzorczej dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023

Data: 
22 maj 2024

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2024 roku podjął uchwałę o przedłożeniu do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 639.553.459,05 PLN (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy) na kapitał zapasowy.

Zarząd podjął powyższą decyzję z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane przez Spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowane na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Zatrzymane w Spółce środki posłużą w szczególności do terminowej realizacji obecnie trwających projektów w segmencie zielonej energii polegających, m.in., na budowie farm wiatrowych. W efekcie realizacji ww. projektów w 2026 roku grupa kapitałowa Spółki osiągnie moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, umożliwiającą produkcję do 2 TWh czystej energii rocznie. Według szacunków Spółki, realizacja założeń strategicznych przełoży się na dodatkowy, powtarzalny w długim horyzoncie czasowym zysk EBITDA na poziomie skonsolidowanym w wysokości ok. 500-600 milionów PLN rocznie.

Równolegle, podejmując decyzję o niewypłacaniu dywidendy Zarząd wziął pod uwagę utrzymujący się na podwyższonym poziomie, m.in. w efekcie finansowania strategicznych inwestycji, wskaźnik zadłużenia netto Spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na wysokie koszty obsługi zadłużenia Spółki.

Ponadto Zarząd informuje, że w dniu 22 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek Zarządu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2024
Ostatnia aktualizacja 22.05.2024