Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Data: 
26 maj 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w wysokości 3.605.855.418,23 złotych (słownie: trzy miliardy sześćset pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze).

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

  • przeznaczenie części zysku netto w kwocie 550.703.531,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów siedemset trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych), oraz
  • przeznaczenie pozostałej części zysku netto w kwocie 3.055.151.887,23 złotych (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 20 września 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 15 grudnia 2022 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 r., a jednocześnie nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju grupy kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2022
Ostatnia aktualizacja 26.05.2022