Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Data: 
27 maj 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

  • przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404.982.013,92 złotych (słownie: czterysta cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz
  • przeznaczenie kwoty 362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 roku około 3,3 mld złotych.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), tj. 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

  • wypłata pierwszej transzy w kwocie 255.818.406,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję – w dniu 28 września 2021 roku oraz
  • wypłata drugiej transzy w kwocie 511.636.812,80 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję – w dniu 10 grudnia 2021 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. („Grupa”), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym w szczególności planowane gotówkowe rozliczenie nabycia 10% udziałów w spółce eobuwie.pl, planowane zwiększanie zaangażowania kapitałowego w spółkę Netia S.A. oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych projektów, ewentualne wpływy gotówkowe, oczekiwane w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży części infrastruktury mobilnej Grupy, jak również czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

Dodatkowo Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
RB nr 9/2021 191.78 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2021
Ostatnia aktualizacja 27.05.2021