Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

Data: 
03 cze 2020

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

  • przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz
  • przeznaczenie kwoty 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku prawie 3,4 mld złotych.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy  został ustalony na dzień 15 października 2020 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

  • wypłata pierwszej transzy w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz
  • wypłata drugiej transzy w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. („Grupa”), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym planowane gotówkowe rozliczenie nabycia Grupy Interia oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

Dodatkowo Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
RB nr 20/2020 254.45 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2020
Ostatnia aktualizacja 03.06.2020