Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

Data: 
27 kwi 2020

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku otrzymał pismo od akcjonariuszy Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein („Akcjonariusze”), zawierające wniosek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Akcjonariusze reprezentują łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 r. z następującym porządkiem obrad:

1)       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5)       Przyjęcie porządku obrad.

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7)       Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wnoszą o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały przewidującej zmianę Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowej treści.

Załącznik nr 1 - Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2020
Ostatnia aktualizacja 27.04.2020