Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

Data: 
25 sie 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku otrzymał pismo od Akcjonariusza Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze („Reddev”), zawierające wniosek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Reddev posiada 154.204.296 akcji Spółki, co stanowi 24,11% kapitału zakładowego Spółki.

Reddev zwrócił się o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia następujących uchwał:

  1. W sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  2. W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Reddev rekomenduje kandydaturę Pana Tomasza Szeląga na stanowisko członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2016
Ostatnia aktualizacja 25.08.2016