Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2017 roku

Data: 
09 maj 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”) z dnia 25 maja 2017 roku, określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln PLN plus odsetki od zaległości podatkowych. Spółka informowała o decyzji Organu w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 29 maja 2017 roku.

Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2018
Ostatnia aktualizacja 09.05.2018