Ustanowienie zabezpieczenia kredytów na nieruchomościach Spółki

Data: 
30 maj 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu oświadczenia o ustanowieniu hipoteki jako zabezpieczenia w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2023 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) („Umowa Kredytów”), o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. Zgodnie z Umową Kredytów Spółce udzielono kredytów terminowych (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 7.255.000.000 zł oraz 506.000.000 euro oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000.000 zł.

W dniu 30 maja 2023 r. Spółka złożyła oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na rzecz Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń, na następujących nieruchomościach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Spółki: (a) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00104992/7, (b) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00102149/9, (c) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Łubinowej, księga wieczysta numer WA3M/00103400/4, (d) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Zabranieckiej, księga wieczysta numer WA3M/00131411/9, (e) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Praga Północ, w rejonie ulicy Zabranieckiej, księga wieczysta numer WA3M/00100110/3, (f) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Praga Północ, w rejonie ulicy Zabranieckiej, księga wieczysta numer WA3M/00100109/3, (g) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Praga Północ, księga wieczysta numer WA3M/00102615/7, (h) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Praga Północ, w rejonie ulicy Zabranieckiej, księga wieczysta numer WA3M/00132063/1, (i) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Zabranieckiej, księga wieczysta numer WA3M/00101039/8; (j) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Zabranieckiej, księga wieczysta numer WA3M/00136943/2, (k) grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położone w Warszawie, dzielnicy Targówek, w rejonie ulicy Utraty, księga wieczysta numer WA3M/00186120/2.

Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bank Polska Kasa Opieki S.A. i osobami zarządzającymi Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2023
Ostatnia aktualizacja 30.05.2023