Ustanowienie zabezpieczenia kredytów na nieruchomości spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
29 cze 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez spółkę zależną Spółki tj. Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) jako zabezpieczenie w związku z zawartą przez m.in. Spółkę oraz Polkomtel w dniu 28 kwietnia 2023 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement), o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r.

W dniu 29 czerwca 2023 r. Polkomtel złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na rzecz Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń, na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Baletowej oraz Puławskiej, księga wieczysta numer WA5M/00478842/7, będącej własnością Polkomtela.

Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do księgi wieczystej.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bank Polska Kasa Opieki S.A. i osobami zarządzającymi Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2023
Ostatnia aktualizacja 03.08.2023