Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości

Data: 
30 kwi 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez podmioty zależne Spółki - Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel Sp. z o.o. - w dniu 17 czerwca 2013 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) („Umowa Kredytów PLK”) oraz wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki – Eileme 2 AB (publ) – w dniu 26 stycznia 2012 r. dłużnymi papierami wartościowymi (ang. Senior Notes) o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. została zawarta przez spółkę pośrednio zależną od Spółki - Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Plus TM”) umowa zastawów finansowych i rejestrowych (ang. Bonds Pledge Agreement) z Citicorp Trustee Company Limited („Citicorp”), na podstawie której ustanowiony został na rzecz Citicorp, pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń Umowy Kredytów PLK, zastaw na 59 obligacjach niezabezpieczonych, imiennych, obejmujących:

(i)     15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda,

(ii)    14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda,

(iii)   10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda,

(iv)  20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda

oraz łącznej wartości nominalnej 1.150,0 mln zł, wyemitowanych przez Plus TM Management Sp. z o.o. na rzecz Plus TM w dniu 30 kwietnia 2015 roku („Obligacje”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Łączna wartość ewidencyjna zastawionych Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Aktywa zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, Plus TM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę oraz Plus TM a Citicorp i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Citicorp. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2015
Ostatnia aktualizacja 30.04.2015