Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości

Data: 
19 maj 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2023 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) („Umowa Kredytów”), o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. Zgodnie z Umową Kredytów Spółce udzielono kredytów terminowych (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 7.255.000.000 zł oraz 506.000.000 euro oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000.000 zł.

W dniach 17-18 maja 2023 r. Spółka, inne spółki z grupy Spółki wymienione poniżej oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

(i) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstw Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o.;

(ii) zastawy finansowe i rejestrowe na wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałach w Polkomtel sp. z o.o. oraz Telewizja Polsat sp. z o.o., jak również wszystkich posiadanych przez Spółkę akcjach w Netia S.A., oraz na wszystkich udziałach Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o. posiadanych przez Telewizję Polsat sp. z o.o., jak również wszystkich udziałach Polsat Media sp. z o.o. posiadanych przez Spółkę, Telewizję Polsat sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. oraz Muzo.fm. sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie, wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w wyżej wymienionych spółkach;

(iii) zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie;

(iv) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie;

(v) zastawy rejestrowe na prawach ochronnych do znaków towarowych Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie;

(vi) hipoteka umowna łączna, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na następujących nieruchomościach będących własnością lub współwłasnością Netia S.A.: (a) nieruchomość gruntowa, położona w Jawczycach, gmina Ożarów Mazowiecki, księga wieczysta numer WA1P/00133706/7, (b) nieruchomość gruntowa, położona w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w rejonie ulicy Luciany Frassati-Gawrońskiej, księga wieczysta numer KR1P/00359665/5, (c) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Poleczki, księga wieczysta numer WA2M/00142936/8, (d) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Poleczki, księga wieczysta numer WA5M/00468204/0, (e) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Tango, księga wieczysta numer WA2M/00138733/4;

(vii) przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów hedgingowych przysługujących Spółce oraz Polkomtel sp. z o.o. dla którego prawem właściwym jest prawo angielskie;

(viii) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia nieruchomości oraz składników majątkowych, o których mowa w punkcie (i) powyżej dokonany przez Spółkę, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o.; oraz

(ix) oświadczenia Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bank Polska Kasa Opieki S.A. i osobami zarządzającymi Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2023
Ostatnia aktualizacja 19.05.2023