Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Data: 
23 gru 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 roku otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku, który uchylił  decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 roku utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Spółkę decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”) z dnia 25 maja 2017 roku oraz umorzył postępowanie. Decyzja Organu z dnia 25 maja 2017 roku określała zobowiązanie podatkowe Spółki  w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych.

Z uwagi na podjętą przez Spółkę w przeszłości decyzję o niezawiązywaniu rezerw w związku z decyzją Organu z dnia 25 maja 2017 roku, uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku nie będzie miało wpływu na bieżący wynik finansowy Spółki.

Spółka informowała o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w raportach okresowych za pierwsze półrocze 2019 roku i za trzeci kwartał 2019 roku, o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 9 maja 2018 roku i w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok oraz o decyzji Organu w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 29 maja 2017 roku i w sprawozdaniach finansowych za lata 2017-2018.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
39/2019
Ostatnia aktualizacja 23.12.2019