Umorzenie wszystkich niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu

Data: 
01 lut 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 1/2016 dotyczącego spłaty przez Eileme 2 AB (publ) („Eileme 2”) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu całości zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. EUR 542,500,000 Senior Notes due 2020, $500,000,000 Senior Notes due 2020) („Obligacje HY”), Spółka informuje o umorzeniu wszystkich Obligacji HY w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2016
Ostatnia aktualizacja 01.02.2016