Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących akcjonariuszy

Data: 
04 gru 2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 23/2017 z 4 grudnia 2017 r., w którym Spółka poinformowała o opóźnieniu informacji poufnej z dnia 29 listopada 2017 r., Spółka niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. spółka Mennica Polska S.A. oraz FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, akcjonariusze spółki Netia S.A., przyjęli złożone przez Spółkę propozycje nabycia pakietów akcji Netia S.A. stanowiących łącznie pakiet reprezentujący 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia S.A. pomniejszony o 1 (jedną) akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netia S.A.) („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 1 grudnia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Spółka niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. spółka Mennica Polska S.A. oraz FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Znaczący Akcjonariusze”) przyjęły propozycje nabycia pakietów akcji Netia S.A. („Netia”) stanowiących łącznie pakiet reprezentujący 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia pomniejszony o 1 (jedną) akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netia).

Przyjęcie przez Znaczących Akcjonariuszy propozycji nabycia przez Spółkę akcji Netia jest równoznaczne z zawarciem przez Spółkę warunkowych umów zobowiązujących do sprzedaży: (i) 63.407.500 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji Netia ze spółką Mennica Polska S.A. oraz (ii) 47.294.941 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji Netia z FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Umowy Zobowiązujące”) oraz umowy zobowiązującej FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych do złożenia zapisu na sprzedaż reszty posiadanych przez ten podmiot akcji w wezwaniu, które zamierza ogłosić Spółka, do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia.

Realizacja transakcji nabycia akcji Netia jest uzależniona od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (i) uzyskania zgody Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. na realizację transakcji oraz zgód korporacyjnych FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych; (ii) zwolnienia wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na akcjach Netia będących przedmiotem transakcji; oraz (iii) uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na realizację transakcji.

Spółka poinformuje o spełnieniu się warunków zawieszających w odrębnym raporcie bieżącym.

Zawarcie Umów Zobowiązujących stanowi etap rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest nabycie przez Spółkę pakietu akcji Netia reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej mogło naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki. Przyjęcie propozycji nabycia pakietów akcji Netia przez Znaczących Akcjonariuszy spowodowało zawarcie Umów Zobowiązujących pod szeregiem warunków zawieszających, które są zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi. W konsekwencji, realizacja transakcji i nabycie akcji Netia przez Spółkę w momencie przyjęcia propozycji nabycia przez Znaczących Akcjonariuszy było w dalszym ciągu niepewne, bo uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających. W efekcie, niezwłoczne podanie Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na tym etapie, tj. przed spełnieniem się warunków zawieszających, mogło zagrozić właściwej ocenie tej informacji i spowodować niewłaściwą ocenę potencjalnego wpływu tej Informacji Poufnej na wartość Spółki.

W opinii Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.

Zarząd Spółki uznał także, że poufność informacji podlegającej opóźnieniu była zapewniona, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji oraz zawarte ze Znaczącymi Akcjonariuszami porozumienia o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement).

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
24/2017
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017