Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę

Data: 
18 wrz 2023

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 14 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2023 r. podjął decyzję o: (i) złożeniu oferty sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”), w liczbie nie większej niż liczba akcji posiadanych przez Spółkę tj. 19.047.373 akcji („Akcje Asseco”), w ramach „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.”, opublikowanego w dniu 6 września 2023 roku w formie raportu bieżącego Asseco nr 23/2023 („Zaproszenie”), na zasadach wskazanych w Zaproszeniu, za cenę nie niższą niż 75,05 zł i nie wyższą niż 82,95 złotych za jedną akcję Asseco oraz (ii) zbyciu Akcji Asseco w liczbie oraz na warunkach ustalonych w sposób określony w Zaproszeniu. Liczba akcji i cena sprzedaży proponowana przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie zostanie doprecyzowana w treści składanej oferty. 

Transakcja sprzedaży Akcji Asseco stanowić będzie istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Mając na względzie, że transakcja sprzedaży Akcji Asseco odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 14 września 2023 uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na złożenie oferty sprzedaży i zbycie przez Spółkę Akcji Asseco oraz jednocześnie na istotną transakcję z podmiotem powiązanym.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2022 r.

W ocenie Zarządu niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej rodziło ryzyko negatywnego wpływu na wynik Zaproszenia dla Spółki i ostateczne decyzje zarządu Asseco, a co z tym idzie na powodzenie złożonej przez Spółkę oferty sprzedaży posiadanych Akcji Asseco.

Na etapie podejmowania przedmiotowych działań przez Spółkę, wynik składanej przez Spółkę oferty sprzedaży Akcji Asseco i prowadzonego przez Asseco Zaproszenia nie był znany, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznej sprzedaży przez Spółkę Akcji Asseco nie było znane. Niezwłoczne ujawnienie informacji o złożeniu przez Spółkę oferty sprzedaży mogłoby mieć wpływ na zachowania innych inwestorów, co mogłoby mieć wpływ na powodzenie oferty złożonej przez Spółkę i ilość akcji, która zostałaby określona na podstawie zasad opisanych w Zaproszeniu do finalnego nabycia przez Asseco od Spółki. Założeniem procesów takich jak zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji jest zachowanie poufności treści samych ofert i podmiotów je składających.

Ponadto, ujawnienie informacji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco mogło mieć wpływ na kurs akcji Spółki przed ostateczną decyzją zarządu Asseco, co do nabycia akcji, na które złożone zostały oferty sprzedaży i przed faktyczną realizacją transakcji sprzedaży Akcji Asseco. Dla oceny Informacji Poufnej przez inwestorów niezwykle istotne powinny być informacje o liczbie sprzedanych przez Spółkę Akcji Asseco oraz o finalnej cenie sprzedaży. Te informacje w momencie powstania Informacji Poufnej nie były znane. 

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów, co do prawdopodobieństwa oraz warunków zbycia Akcji Asseco oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna. Wobec tego, nie było podstaw, aby uznać, że opóźnienie podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, kontrastuje z oczekiwaniami rynku, opartymi o komunikację prowadzoną dotychczas przez Spółkę.

Zarząd Spółki zapewnia, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o liczbie sprzedanych akcji Asseco oraz finalnej cenie sprzedaży.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
31/2023
Ostatnia aktualizacja 18.09.2023