Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia

Data: 
17 mar 2020

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą opóźnioną informację poufną dotyczącą powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia („Transakcja”) / („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 16 marca 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Jednocześnie, w ocenie Spółki pojawiające się doniesienia medialne uzasadniają obowiązek niezwłocznego ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej wynikający z art. 17 ust. 7 MAR, tj. w sytuacji, kiedy poufność opóźnionej informacji poufnej nie jest już dłużej gwarantowana, a doniesienia medialne dotyczą wyraźnie informacji poufnej oraz w sposób dostatecznie wyraźny wskazują, że jej poufność nie jest dłużej zapewniona.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) informuje o powzięciu w dniu 16 marca 2020 r. przez Zarząd Spółki informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia.

Złożenie przedmiotowej oferty dotyczy rozważanego nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”) oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (łącznie „Grupa Interia”).

Podmiotami sprzedającymi spółki należące do Grupy Interia są Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH („Sprzedający”). Wybór oferty złożonej przez Telewizję Polsat będzie skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat od Sprzedających. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom.

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Telewizją Polsat a Sprzedającymi w odrębnych raportach bieżących.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

Natychmiastowe ujawnienie Informacji Poufnej rodziło, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko negatywnego wpływu z tego tytułu na wynik negocjacji oraz prawdopodobieństwo realizacji Transakcji. W szczególności, mogłoby skutkować ewentualną interakcją stron trzecich, która mogłaby przełożyć się na pogorszenie późniejszej pozycji negocjacyjnej Telewizji Polsat i Spółki.

Powyższe mogłoby skutkować, w szczególności, uzyskaniem w trakcie późniejszych negocjacji warunków gorszych, aniżeli w przypadku utrzymania informacji w poufności, a nawet brakiem możliwości pomyślnego ich zakończenia w przyszłości. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych przypadków mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Telewizję Polsat i Spółkę założonych celów biznesowych i finansowych.

Proces prowadzony przez Sprzedających był poufny i z informacji posiadanych przez Spółkę oraz Telewizję Polsat brały w nim udział na tym etapie również inne podmioty.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach, niezwłoczne ujawnienie informacji o złożeniu oferty rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jego grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu negocjacji stanowiących rozciągnięty w czasie proces poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej Telewizji Polsat oraz Spółki. Ujawnienie takich informacji mogło doprowadzić do braku możliwości pomyślnego zakończenia negocjacji.

Ponadto, z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji, Zarząd Spółki uznał, iż podanie do publicznej wiadomość przedmiotowej Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji i ewentualnego nabycia Grupy Interia przez Telewizję Polsat.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki lub Telewizji Polsat w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.

W ocenie Zarządu Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji, co obejmuje także sporządzenie listy osób posiadających do dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o ewentualnym pozytywnym zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do realizacji powyższych działań oraz ich warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Informacja Poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Spółka lub Telewizja Polsat zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia dotyczące nabycia Grupy Interia lub inny podmiot przekaże do wiadomości publicznej informacje dotyczące procesu sprzedaży Grupy Interia.

Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Telewizję Polsat od negocjacji lub braku wyboru oferty złożonej przez Telewizję Polsat przez Sprzedających.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2020
Ostatnia aktualizacja 17.03.2020