Ujawnienie informacji opóźnionej – podjęcie negocjacji z Ortholuck Limited

Data: 
29 lut 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji o podaniu do publicznej wiadomości treści informacji poufnej, w odniesieniu do której Spółka podjęła w dniu 13 stycznia 2016 r. decyzję o opóźnieniu jej ujawnienia. Opóźnienie ujawnienia nastąpiło na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było podjęcie w dniu 13 stycznia 2016 r. przez Zarząd Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiotu pośrednio zależnego od Spółki, uchwały w sprawie: (i) podjęcia działań związanych z rozważanym nabyciem przez Polkomtel od spółki Ortholuck Limited z siedzibą na Cyprze („Ortholuck”) 100% udziałów w spółce Litenite Limited z siedzibą na Cyprze („Litenite”), będącej bezpośrednim właścicielem 976.542.690 akcji w spółce Midas S.A. („Midas”), uprawniających do 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie oraz (ii) rozpoczęcia negocjacji z Ortholuck w sprawie nabycia przez Polkomtel 100% udziałów Litenite. Podjęcie powyższej uchwały skutkowało zapoczątkowaniem prowadzenia negocjacji między Polkomtelem a Ortholuck.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2016
Ostatnia aktualizacja 29.02.2016