Ujawnienie informacji opóźnionej – podjęcie negocjacji z Midas S.A.

Data: 
29 lut 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji o podaniu do publicznej wiadomości treści informacji poufnej, w odniesieniu do której Spółka podjęła w dniu 19 stycznia 2016 r. decyzję o opóźnieniu jej ujawnienia. Opóźnienie ujawnienia nastąpiło na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było zawarcie w dniu 18 stycznia 2016 r. przez Spółkę umowy z Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiotem pośrednio zależnym od Spółki, oraz z Midas S.A. („Midas”), dotyczącej podjęcia prac i negocjacji mających na celu rozszerzenie form i zakresu dotychczasowej współpracy stron, w tym poprzez rozważane pośrednie nabycie przez Polkomtel 976.542.690 akcji w spółce Midas, uprawniających do 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie. Ponadto na podstawie umowy, Midas zobowiązał się udostępniać m.in. Spółce oraz Polkomtelowi informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania stanu prawnego i finansowego (due diligence) Midasa oraz jego wybranych spółek zależnych. Dodatkowo Spółka oraz Polkomtel zobowiązały się udostępniać Midasowi informacje oraz dokumenty dotyczące Spółki oraz Polkomtel, zgodnie z uzasadnionym żądaniem Midasa.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2016
Ostatnia aktualizacja 29.02.2016