Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Data: 
24 cze 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r. (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
RB nr 12/2021 220.55 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2021
Ostatnia aktualizacja 24.06.2021