Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 30 marca 2011 roku

Data: 
30 mar 2011

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2011 roku.

[załącznik:  Treść uchwał (.pdf)]

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014