Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja 2020 roku

Data: 
25 maj 2020

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2020 roku.

 

Załączniki: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2020 r.(.pdf)

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 19  ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2020
Ostatnia aktualizacja 25.05.2020