Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja 2023 roku

Data: 
25 maj 2023

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2023 roku.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2023 r. (.pdf)

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2023
Ostatnia aktualizacja 26.05.2023