Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 16 listopada 2021 roku oraz ziszczenie się warunku w ogłoszonym w dniu 28 września 2021 r. wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji

Data: 
16 lis 2021

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 16 listopada 2021 roku oraz ziszczenie się warunku w ogłoszonym w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2021 roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku dotyczącego podjęcia przez Spółkę działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki i ogłoszonego w związku z powyższym w dniu 28 września 2021 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) oraz raportu bieżącego Spółki nr 26/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. dotyczącego powzięcia wstępnej informacji o ilości akcji objętych zapisami informuje, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w ramach Wezwania (tj. w dniu 16 listopada 2021 r.) ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 Wezwania, tj. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie 2.930.000.000 PLN (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych), spełniającej wymogi zawarte w punkcie 30 Wezwania.

W związku z powyższym nabycie akcji Spółki objętych zapisami w ramach Wezwania zostanie dokonane na zasadach oraz zgodnie z harmonogramem wskazanym w Wezwaniu, a przewidywany dzień transakcji nabycia akcji Spółki to 19 listopada 2021 r.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2021
Ostatnia aktualizacja 16.11.2021