Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

Data: 
11 gru 2020

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

1. Raporty roczne:

  • raport roczny za 2020 rok – 25 marca 2021 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 25 marca 2021 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 12 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 18 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2021 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 1 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2020
Ostatnia aktualizacja 11.12.2020