Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Data: 
31 sty 2024

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

  1. Raport roczny Spółki za 2023 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki  („Grupa Polsat Plus”) za 2023 rok – 11 kwietnia 2024 r.;
  2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za I kwartał 2024 roku – 22 maja 2024 roku;
  3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Polsat Plus za I półrocze 2024 roku – 21 sierpnia 2024 roku;
  4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za III kwartał 2024 roku – 20 listopada 2024 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2024 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2024
Ostatnia aktualizacja 31.01.2024