Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020

Data: 
15 lis 2019

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

-   raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r.;

-   raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 10 listopada 2020 r.;

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 20 sierpnia 2020 r.;

3. Raporty roczne:

-   raport roczny za 2019 rok – 12 marca 2020 r.;

-   skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 12 marca 2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2020 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2019
Ostatnia aktualizacja 15.11.2019