Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2017

Data: 
07 gru 2016

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

-    raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.;

-    raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 r.;

  1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 24 sierpnia 2017 r.;
  2. Raporty roczne:

-    Raport roczny za 2016 rok – 7 marca 2017 r.;

-    Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 7 marca 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2017 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
36/2016
Ostatnia aktualizacja 07.12.2016