Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2015

Data: 
30 gru 2014

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

-    Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 r.

-    Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 26 sierpnia 2015 r.

3. Raporty roczne:

-    Raport roczny za 2014 roku – 4 marca 2015 r.

-    Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 4 marca 2015 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2015 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Kategoria: 
Numer Raportu: 
76/2014
Ostatnia aktualizacja 30.12.2014