Terminy publikacji przez Cyfrowy Polsat S.A. raportów okresowych w 2022 roku

Data: 
14 sty 2022

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

  1. Raport roczny Spółki za 2021 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki  („Grupa Polsat Plus”) za 2021 rok – 24 marca 2022 r.;
  2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za I kwartał 2022 roku – 11 maja 2022 roku;
  3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Polsat Plus za I półrocze 2022 roku – 17 sierpnia 2022 roku;
  4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2022 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku zgodnie z  § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2022
Ostatnia aktualizacja 14.01.2022