Szacunkowy wpływ pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 na działalność i perspektywy finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu

Data: 
22 kwi 2020

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące szacowanego wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność oraz perspektywy finansowe Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki („Grupa Polsat”, „Grupa”), zgodnie z aktualną oceną sytuacji i najlepszą wiedzą Zarządu na dzień 22 kwietnia 2020 roku.

Niezwłocznie po wprowadzeniu przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r. Grupa Polsat podjęła kroki mające na celu zapewnienie ciągłości działalności operacyjnej i ograniczenia wpływu negatywnych zjawisk związanych z pandemią. W szczególności priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, których większość obecnie świadczy pracę zdalnie, oraz zagwarantowanie klientom spółek z Grupy Polsat wysokiej jakości usług. Spółki z Grupy oraz ich pracownicy zaangażowali się również w szereg inicjatyw mających na celu wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa COVID-19, o czym Spółka na bieżąco informuje w komunikacji korporacyjnej.

W ocenie Zarządu, w obszarze swojej podstawowej działalności Grupa Polsat jest względnie odporna na negatywne skutki pandemii z uwagi na to, że większość działalności operacyjnej spółek z Grupy bazuje na modelu biznesowym opartym na dużej bazie klientów kontraktowych, dzięki czemu Grupa generuje stabilny i przewidywalny strumień przychodów z opłat abonamentowych. W pierwszych tygodniach pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 Grupa Polsat zaobserwowała w swojej sieci mobilnej wzrost ruchu głosowego o ok. 50% oraz transmisji danych o ok. 25% wobec poziomów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Zarówno sieć mobilna, jak i stacjonarna należące do Grupy są dostosowane technologicznie do obsługi zwiększonego ruchu i jakość usług świadczonych klientom pozostaje na wysokim poziomie. Jednocześnie istotnie większy ruch głosowy przekłada się na wzrost skali rozliczeń międzyoperatorskich, co z kolei powinno pozytywnie odzwierciedlić się w poziomie ARPU w nadchodzących okresach, jak również spowodować wzrost kosztów technicznych. Jednocześnie wzrost użycia usług telekomunikacyjnych powinien przełożyć się na wyższy poziom przychodów detalicznych z usług bazujących na taryfikacji opartej o zmienną skalę użycia, co powszechne jest w szczególności w obszarze usług przedpłaconych.

Istotną negatywną konsekwencją obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią było zamknięcie części stacjonarnych punktów sprzedaży, zlokalizowanych w szczególności w dużych centrach handlowych. Na dzień niniejszego raportu operacyjnie funkcjonuje ok. 65% POS-ów należących do Grupy, przy czym obserwowany ruch klientów w otwartych punktach jest znacząco niższy niż w przeszłości. Ograniczenie działalności sieci sprzedaży przekłada się niekorzystnie na poziom sprzedaży nowych usług i pozyskań nowych klientów, natomiast z drugiej strony istotnie spadła także liczba wniosków rezygnacyjnych ze strony obecnych klientów Grupy, co powinno wpływać korzystnie na wskaźnik churnu w kolejnych miesiącach. Dodatkowo Grupa Polsat prowadzi działania mające na celu intensyfikację sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów sprzedaży, które odnotowały w ciągu ostatnich tygodni istotny wzrost sprzedaży, co częściowo kompensuje spadek liczby transakcji w punktach stacjonarnych. W efekcie tych zjawisk Grupa spodziewa się względnie stabilnego zachowania skali swojej bazy klienckiej.

Odnotować jednocześnie należy, iż zamknięcie części sieci sprzedaży stacjonarnej spowodowało również znaczący spadek poziomu sprzedaży sprzętu, w szczególności smartfonów, co przełoży się na niższe przychody ze sprzedaży sprzętu w kolejnych kwartałach.

Szereg wydarzeń sportowych, do których Grupa posiada prawa transmisji, zostało odłożonych w czasie. Grupa uważnie śledzi rozwój sytuacji i pozostaje w aktywnym dialogu z organizacjami sportowymi, a ostateczny wpływ tego czynnika będzie zależał od tego, czy, kiedy i w jakim zakresie rozgrywki sportowe zostaną wznowione.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo artystów i pracowników zaangażowanych w produkcję telewizyjną zarząd Telewizji Polsat sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji części wybranych produkcji telewizyjnych wykorzystywanych w ramach segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej, co przełoży się na niższe niż planowano koszty kontentu w okresie ramówki wiosennej. Telewizja Polsat oczekuje także spowolnienia na rynku reklamowym, jednakże z uwagi na wysoki stopień niepewności i liczne czynniki kształtujące ten rynek, w tym okres trwania ograniczeń związanych z pandemią oraz ostateczny stopień spowolnienia gospodarczego w Polsce i na rynkach globalnych, Grupa nie widzi na dzień dzisiejszy możliwości przedstawienia rzetelnego oszacowania wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na rynek reklamy w nadchodzących kwartałach.

W związku z obniżeniem w ciągu ostatnich kilku tygodni przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych o 100 punktów bazowych Grupa Polsat spodziewa się osiągnąć oszczędności na poziomie kosztów finansowych. Całość zadłużenia Grupy denominowana jest w polskich złotych i oparta jest o zmienną stopę procentową WIBOR, przy czym spółki z Grupy stosują instrumenty zabezpieczające w średnim terminie do ok. 30% ekspozycji na stopy procentowe.

Na dzień niniejszego raportu Grupa Polsat utrzymuje wysoki poziom płynności oraz generuje wysokie pozytywne przepływy pieniężne. W efekcie tego Grupa realizuje bez przeszkód założone projekty inwestycyjne, a Telewizja Polsat nieprzerwanie uczestniczy w negocjacjach dotyczących nabycia spółek z Grupy Interia, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2020 z dnia 17 marca 2020 r. i 11/2020 z dnia 21 marca 2020 r.

Zarząd zaznacza, że powyższe czynniki zostały opisane w oparciu o najlepszą wiedzę Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu. Ostateczny wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową tak Spółki, jak i całej Grupy Polsat, nie jest na dzień dzisiejszy możliwy do przewidzenia i zależy od wielu czynników leżących poza kontrolą Grupy, w szczególności od czasu trwania pandemii i jej dalszego rozwoju, jak również dalszych potencjalnych działań, które mogą zostać podjęte przez polski rząd. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Spółka nie publikuje jednostkowych i skonsolidowanych prognoz finansowych, jednakże na dzień niniejszego raportu Zarząd nie widzi podstaw do modyfikacji założeń co do realizacji projektów zaplanowanych na rok 2020. Jednocześnie Zarząd na bieżąco analizuje sytuację związaną z rozwojem pandemii i ocenia jej wpływ na działalność Grupy. W przypadku zidentyfikowania nowych czynników, które mogą mieć istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy, Spółka będzie informowała rynek odrębnymi raportami bieżącymi.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2020
Ostatnia aktualizacja 22.04.2020