Sprzedaż obligacji wewnątrzgrupowych między spółkami zależnymi Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
11 gru 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku zostały zawarte transakcje sprzedaży („Transakcje Sprzedaży”) obligacji między podmiotami pośrednio zależnym od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plus TM Group”) i TM Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („TM Rental”).

W wyniku Transakcji Sprzedaży, TM Rental dokonała sprzedaży na rzecz Plus TM Group, a Plus TM Group nabyła obligacje za łączną  kwotę wynoszącą 1.445,1 mln zł. Warunki transakcji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu transakcjach.

Przedmiotem Transakcji Sprzedaży było:

(i)     15 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 750,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 750,8 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plus TM Management”), których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.

(ii)    14 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 280,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 280,3 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.

(iii)   10 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 100,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 100,1 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.

(iv)  20 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 20,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 20,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.

(v)   29 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 1/2014 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 290,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 294,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2020 r., wyemitowanych przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Polkomtel”), których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży,

łącznie zwanych dalej „Obligacjami”.

W wyniku odrębnej umowy podpisanej dnia 10 grudnia 2015 roku, Plus TM Group oraz TM Rental dokonały rozliczenia ww. Transakcji Sprzedaży poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty za Obligacje z wierzytelnością przysługującą Plus TM Group z tytułu umorzenia udziałów własnych TM Rental.

Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% udziałów w Plus TM Group oraz TM Rental. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką a Plus TM Group i TM Rental.

Plus TM Group posiada 100% udziałów w TM Rental. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Plus TM Group a TM Rental.

Obligacje i Transakcje Sprzedaży zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
51/2015
Ostatnia aktualizacja 11.12.2015