Spłata części zadłużenia finansowego PAK – Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Data: 
03 paź 2023

W związku nabyciem w dniu 3 lipca 2023 r. przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) udziałów w PAK - Polska Czysta Energia sp. z o.o. („PAK-PCE”) od spółki ZE PAK S.A. („ZE PAK”) i przekroczeniu progu 50,5% udziałów w kapitale zakładowym PAK-PCE, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 24/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. oraz wymogami umowy kredytowej z dnia 28 kwietnia 2023 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2023 r. PAK-PCE dokonała spłaty zadłużenia finansowego w łącznej kwocie ok. 568 milionów PLN wynikającego z kredytu inwestycyjnego udzielonego PAK-PCE na podstawie umowy kredytowej z dnia 23 czerwca 2021 r. przez EFG Bank Ltd. (o której zarząd ZE PAK informował w raportach bieżących nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. i nr 19/2022 z dnia 3 lipca 2022 r.) oraz pożyczek udzielonych PAK-PCE przez podmioty spoza grupy kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
36/2023
Ostatnia aktualizacja 03.10.2023